Το Προφίλ μας

Ο Δημήτριος Κ. Κρεμαλής εγκαινίασε το δικηγορικό γραφείο στο Βόλο το 1928. 

Αρχικά δραστηριοποιήθηκε σε επιλεγμένους κλάδους δικαίου (αστικό και ποινικό) και αργότερα επεκτάθηκε σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου με έμφαση στη «μαχόμενη» δικηγορία. Μετά το 1960 το γραφείο μεταφέρθηκε στο κέντρο των Αθηνών και από το 1985 στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους, έναντι του Αρείου Πάγου.

Τα τελευταία χρόνια διευρύνονται οι εργασίες εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά δίκτυα. Το 2000 επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις του γραφείου. Από το 2002 γίνεται αποκλειστικό για την Ελλάδα μέλος του διεθνούς δικτύου Ius Laboris Global Human Resources Lawyers”. Τον Ιούλιο του 2005 συστήνεται η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία", η οποία πιστοποιείται από την American Certification Group Inc με το πρότυπο ANSI ISO 9001:2008 για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία προωθεί συστηματικά μια εξειδικευμένη γνωμοδοτική αλλά και δικαστηριακή δικηγορία, με έμφαση στο δίκαιο των ανθρώπινων πόρων (εργατικό και ασφαλιστικό), σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.