Σύνταξη Γενικών Όρων και συμβάσεων μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των συνεργατών της.

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία κατόπιν εντολής μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας συνέταξε τους Γενικούς Όρους και τις συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και των συνεργατών της.