Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" αναλαμβάνει τη διενέργεια κοινωνικού ελέγχου (social audit) για λογαριασμό ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Το έργο του κοινωνικού ελέγχου συνίσταται σε μία σύνθετη, προληπτικού χαρακτήρα επισκόπηση και διερεύνηση του συνολικού καθεστώτος απασχόλησης (και ασφάλισης) των εργαζομένων στην επιχείρηση, προς το σκοπό του εντοπισμού και της νομικής αξιολόγησης τυχόν νομικών σφαλμάτων ή παραλείψεων στο περιεχόμενο των σχέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό δίvεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον εντοπισμό ανεπιθύμητων άτυπων επιχειρησιακών πρακτικών, που μπορεί να οδηγούν σε παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σε σχέσεις εργασίας αμφισβητούμενου χαρακτήρα κ.λ.π. Το έργο ολοκληρώνεται με το σχηματισμό πρότασης για εναλλακτική μισθολογική πολιτική, ή με την επισήμανση των ζητημάτων εκείνων που χρήζουν βελτίωσης, αλλαγής και εναρμόνισης με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Σκοπός του κοινωνικού ελέγχου είναι η τήρηση της νομιμότητας εκ μέρους της επιχείρησης ώστε να προβλεφθούν ή να αποτραπούν δικαστικές διενέξεις εις βάρος της, αλλά και η εξισορρόπηση των συμφερόντων των δύο πλευρών έτσι, ώστε να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία της επιχείρησης με το προσωπικό.

 

Συγκεκριμένα ζητούνται οι αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα από την επιχείρηση, προκειμένου να ελεγχθούν ενδεικτικά για τα τρία τελευταία χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης:

  • Το νομικό καθεστώς της επιχείρησης και η επίδραση τυχόν μεταβολών του στις ατομικές εργασιακές σχέσεις.
  • Το εργασιακό καθεστώς ειδικών κατηγοριών εργαζομένων (π.χ. διευθυντικά στελέχη, μέλη Δ.Σ. εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών).
  • Η νομιμότητα των ατομικών συμβάσεις εργασίας, που έχουν υπογραφεί ή συμφωνηθεί με κάθε εργαζόμενο, όσον αφορά το είδος τους (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), τους επί μέρους όρους απασχόλησης και της συμβατότητάς τους με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
  • Το καθεστώς αμοιβής και οι εν γένει όροι εργασίας του προσωπικού ανάλογα με την ειδικότητα, τα καθήκοντα και την εργασία που παρέχεται, καθώς και τυχόν μεταβολές του.
  • Η ορθή υπαγωγή του προσωπικού και συνακόλουθα η ανάλογη καταβολή εισφορών στους αρμόδιους κατά περίπτωση ασφαλιστικούς φορείς.
  • Ο χαρακτηρισμός των τυχόν χορηγούμενων πρόσθετων πάσης φύσεως παροχών, προνομίων (σε είδος ή σε χρήμα, μισθολογικής ή ασφαλιστικής φύσης), που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόπο στο προσωπικό, οικειοθελώς ή συμβατικά.
  • Η αντιμετώπιση από την επιχείρηση περιπτώσεων επαγγελματικών ασθενειών ή εργατικών ατυχημάτων.
  • η νομιμότητα της διαδικασίας που τηρείται σε περιπτώσεις λύσεως των σχέσεων εργασίας (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν ομαδικών απολύσεων).

Η πράξη έχει καταδείξει τη διαδικασία κοινωνικού ελέγχου ως ζωτικής σημασίας για την ομαλή και νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, εφόσον με τον τρόπο αυτό προλαμβάνονται δικαστικές διενέξεις και διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη.