Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" στο πλαίσιο των νομικών υπηρεσιών που παρέχει, διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Managers) με σκοπό την ενημέρωση για ισχύουσες ρυθμίσεις εργατικού δικαίου και επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών ζητημάτων, εξοικείωσής τους με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και παροχής πρακτικών νομικών συμβουλών. Γλώσσες εργασίας των σεμιναρίων είναι η ελληνική, η αγγλική, η γερμανική ή η γαλλική. 

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών αυτών σεμιναρίων καλύπτονται με τρόπο σύντομο και περιεκτικό όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον διαχειριστή ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης, τόσο σε θεωρητική βάση (έννοια της εξάρτησης, διάκριση της σύμβασης εργασίας από άλλες παρεμφερείς συμβάσεις, εγκυρότητα αυτής) όσο και σε πρακτικά ζητήματα (ωράριο εργασίας, μισθός, άδειες, επιδόματα, διαδικασία πρόσληψης, καταγγελία σύμβασης εργασίας, αποζημίωση καταγγελίας, φόρος μισθωτών, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.). 

Στους συμμετέχοντες διανέμεται εγχειρίδιο με τις βασικές ρυθμίσεις του ελληνικού εργατικού δικαίου που επιμελούνται οι συνεργάτες της Εταιρείας.