Στο πλαίσιο της παρoχής συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης προς αλλοδαπές πολυεθνικές εταιρείες με παραρτήματα στην Ελλάδα, το προσωπικό των οποίων υπάγεται ιεραρχικά στον HR Manager της μητρικής εταιρείας, η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για HR Managers.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση για ισχύουσες ρυθμίσεις εργατικού δικαίου και η επίλυση συγκεκριμένων πρακτικών ζητημάτων. Γλώσσες εργασίας των σεμιναρίων είναι η αγγλική, η γερμανική είτε η γαλλική. 

Καλύπτονται με τρόπο σύντομο και περιεκτικό όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον διαχειριστή ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης, τόσο σε θεωρητική βάση (έννοια της εξάρτησης, διάκριση της σύμβασης εργασίας από άλλες παρεμφερείς συμβάσεις, εγκυρότητα αυτής) όσο και σε πρακτικά ζητήματα (ωράριο εργασίας, μισθός, άδειες, επιδόματα, διαδικασία πρόσληψης, καταγγελία σύμβασης εργασίας, αποζημίωση καταγγελίας, φόρος μισθωτών, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λ.π.). 

Στους συμμετέχοντες διανέμεται εγχειρίδιο με τις βασικές ρυθμίσεις του ελληνικού εργατικού δικαίου που επιμελούνται οι συνεργάτες του γραφείου.  Μετά την προφορική παρουσίαση του περιεχομένου του εν λόγω κειμένου, ακολουθεί εκτενής ανάπτυξη ανά επιμέρους σημείο.