Νέα
Προοπτική απονομής μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε Μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΤΣΜΕΔΕ | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 22 Δεκέμβριος 2005 09:51
Χωρίς πρόβλημα θα γίνεται η απονομή των παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και είτε υπάγονται υποχρεωτικά είτε έχουν επιλέξει αποκλειστικά την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Σχετικά είχε ανακύψει το ζήτημα αν δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο παρά το γεγονός ότι, ενώ μετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ αυτού κρατήσεις ως μέτοχοι (4%) και όχι ως τρίτοι (1%), δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση στο Ταμείο του Δημοσίου.
Περισσότερα...
 
Συμμετοχή της Εταιρείας σε ερευνητικό πρόγραμμα της World Bank με θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης | Εκτύπωση |
Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2005 10:22
Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" παρείχε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες διατάξεις στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο.
Περισσότερα...
 
Φορολόγηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΕΑ | Εκτύπωση |
Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2005 10:24
Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών διασαφηνίστηκε το ισχύον καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης των εργοδοτικών εισφορών στα ΤΕΑ.
Περισσότερα...
 


Σελίδα 57 από 57