Νέα
Can a fatal heart attack at home be a work-related accident? A Greek court says it can | Εκτύπωση |
Τρίτη, 24 Δεκέμβριος 2019 11:01

A Greek court has held that an employee’s death from a fatal heart attack at home attributable to the stress he was experiencing over his employer’s reorganisation plans should be considered a work accident.

 

The Athens Court of First Instance has ruled in a recent unprecedented decision that an employee’s death at home from a heart attack can be considered a work accident if attributable to work stress.

In the case at hand, the Court concluded that the death of the employee as linked with the intense work stress he had suffered due to insecurity and uncertainty over his employment relationship, in view of a planned reorganisation by the employer. The employer had apparently not taken the appropriate precautionary measures to mitigate the risks associated with its business decision and had not provided adequate information or clarification to its staff to minimise the implications of the restructuring on the mental and physical health of its employees. 

Περισσότερα...
 
3 year-end tips for employers in Greece | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 16 Δεκέμβριος 2019 09:32

What’s on the ‘to do’ list for employers in Greece before the end of 2019? 

 

Annual leave and annual leave allowance

According to Greek legislation, employees should take all their annual leave by the end of year. Transferring annual leave days to the next year is not permissible and any agreement between employee and employer for deferring leave is invalid. This means the employer might face fines if it does not give employees the opportunity to take annual leave on time. By 31 December, all employees should have taken their annual leave days and their annual leave allowance. If the employer denies an employee the opportunity to take his or her annual leave days, then the employer will be obliged to pay the employee compensation for not having been able to take his or her annual leave days: the compensation is double the remuneration to which the employee would have been entitled if he or she had taken the annual leave days. During leave, an employee is entitled to the remuneration he or she would have received if he or she had worked full time. These earnings include all monthly allowances and surcharges paid. He or she is also entitled to a leave allowance equal to the pay for the days of leave, up to a maximum of half of salary or 13 daily wages.

 

Christmas bonus

Employers should pay all employees their Christmas Bonus (fourteenth salary). The Christmas Bonus is equal to one month’s salary with an increase corresponding to a percentage of the annual leave allowance. The Christmas Bonus is always proportionate to the days that the employee has actually worked during the period 1 May to 31 December. An employee is only entitled to a whole Christmas bonus and not to a proportion of it if his or her employment contract has lasted from 1 May until 31 Decembe . Christmas bonus is payable on 21 December of each year.

Περισσότερα...
 
Ενημέρωση για την επίλυση διαφορών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης | Εκτύπωση |
Τρίτη, 03 Δεκέμβριος 2019 12:01

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4640/2019 που μεταξύ άλλων ορίζει την υποχρέωση του δικηγόρου να ενημερώσει τους εντολείς του για την δυνατότητα επίλυσης των διαφορών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. 

 

Περισσότερα...
 
Η συνταγματική πλαισίωση της νομοθεσίας για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα από το ΣΤΕ | Εκτύπωση |
Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 10:12

Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (1880, 1888, 1889 και 1891/2019) για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4387/2016 προσδιόρισαν το πλαίσιο για τον κοινό νομοθέτη του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος διαγράφοντας αφενός το πεδίο ελευθερίας αυτού και αφετέρου τους περιορισμούς αυτής της ελευθερίας του, όπως αυτά απορρέουν από τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και αρχές.

Περισσότερα...
 
Τί αλλάζει στη μερική απασχόληση – Τί πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες | Εκτύπωση |
Τετάρτη, 06 Νοέμβριος 2019 14:40

Με το νέο Πολυνομοσχέδιο μεταξύ άλλων αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του Ν.1892/1990 και πλέον όταν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα της συμφωνηθείσας, ο εργαζόμενος δικαιούται αμοιβή με προσαύξηση ίση με 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε μία επιπλέον ώρα εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερησίου ωραρίου των συγκρίσιμων εργαζόμενων στην επιχείρηση. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος, αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. Η παροχή πρόσθετης εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου με την αντίστοιχη προσαύξηση αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την πάταξη της αδήλωτης υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την καταστρατήγηση της φύσεως της μερικής απασχόλησης. Στόχος του νομοθέτη είναι η προστασία των εργαζόμενων μερικής απασχόλησης από την παραβίαση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καθώς και η αποφυγή προσφυγής των εργοδοτών σε καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η ανωτέρω προσαύξηση λειτουργεί σαν κίνητρο προτίμησης από τους εργοδότες της σύμβασης πλήρους έναντι της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να αναζητήσει δικαστικώς τις ανωτέρω καθυστερούμενες αποδοχές με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις.

Περισσότερα...
 


Σελίδα 1 από 43