Προοπτική απονομής μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων σε Μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΤΣΜΕΔΕ

Χωρίς πρόβλημα θα γίνεται η απονομή των παροχών από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στους μηχανικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και είτε υπάγονται υποχρεωτικά είτε έχουν επιλέξει αποκλειστικά την ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ. Σχετικά είχε ανακύψει το ζήτημα αν δικαιούνται μερίσματος από το Ταμείο παρά το γεγονός ότι, ενώ μετέχουν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και υπόκεινται στις νόμιμες υπέρ αυτού κρατήσεις ως μέτοχοι (4%) και όχι ως τρίτοι (1%), δεν ασφαλίζονται για κύρια ασφάλιση στο Ταμείο του Δημοσίου.

Η νομική μελέτη από την πλευρά της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μετά από ερωτήματα που της απευθύνθηκαν από ενδιαφερόμενους μηχανικούς του Δημοσίου κατέδειξε ότι δικαιολογητική βάση για την καταβολή των παροχών αποτελεί το ότι το ΜΤΠΥ, παρ’ όλο που απονέμει στους μετόχους του μέρισμα και ορίζεται από το Καταστατικό του ως «ειδικό ταμείο επικουρικής συνταξιοδοτήσεως», δεν έχει χαρακτήρα οργανισμού επικουρικής ασφάλισης, αλλά αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποτέλεσμα είναι ότι το Ταμείο διέπεται από την ιδία αυτού νομοθεσία, η οποία διατηρεί πλήρη αυτοτέλεια έναντι της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας εισάγοντας ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, και άρα η υπαγωγή και η λήψη παροχών από αυτό δε μπορεί να εξαρτάται από την ασφάλιση σε συγκεκριμένο φορέα κυρίας ασφάλισης, όπως για παράδειγμα το Δημόσιο.

Συνεπώς, με βάση και γραπτές διαβεβαιώσεις της Διοίκησης του ΜΤΠΥ (ενδεικτικά αρ. πρωτ. 27275/22.7.2005, αρ. πρωτ. 15365/12.4.2005)  πάνω στο θέμα, δεν τίθεται ζήτημα απεμπόλησης της προσδοκίας των ασφαλισμένων στο ΜΤΠΥ μηχανικών να καταστούν μερισματούχοι του Ταμείου, λόγω της υπαγωγής τους στην υποχρεωτική κύρια ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και όχι του Δημοσίου. Αντίθετα, η χορήγηση του μερίσματος θα χωρεί κανονικά, εφόσον κάθε φορά πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το Καταστατικό του Ταμείου για τη θεμελίωση δικαιώματος απονομής του.

Ιωάννα Κουλούρη