Ενημερωτικό Δελτίο για Ν 4808/2021

O νέος Νόμος 4808/2021 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19.06.2021 φέρνει πολλές αλλαγές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, σχετικά με τις άδειες, την προστασία των εργαζομένων, την απόλυση εργαζομένων, την τηλεργασία, το δικαίωμα απεργίας κλπ.

 

Ο νέος νόμος ενσωματώνει κυρίως τις Διεθνείς Συμβάσεις με αριθ. 187 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και με αριθ. 190 για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, εισάγοντας υποχρεώσεις για τον εργοδότη, να εφαρμόσει διατάξεις ή πολιτικές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και χειρισμού περιπτώσεων παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Επίσης, ο νέος νόμος ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1158 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, καταργεί την Οδηγία 2010/18/ΕΕ και ρυθμίζει τις άδειες με στόχο την προστασία της οικογένειας. Προς τον σκοπό αυτό, εισάγονται τροποποιήσεις στις ήδη καθιερωμένες άδειες για εργαζόμενους ή οι άδειες επεκτείνονται και σε άλλους εργαζόμενους (π.χ. 14 ημέρες άδειας πατρότητας, αλλαγές στη γονική άδεια (4 μήνες γονική άδεια που καταβάλλεται για τους πρώτους 2 μήνες από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - ΟΑΕΔ), άδεια λόγω ανωτέρας βίας, εισάγονται και επεκτείνονται άδειες για θετούς γονείς, για γονείς με παιδιά με αναπηρία και άδειες για όσους φροντίζουν συνοίκους τους ή άτομα που είναι υπό τη φροντίδα τους κλπ.).

Επίσης, ο νέος νόμος περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:

α) Οι εργαζόμενοι που εργάζονται πάνω από 4 ώρες ημερησίως δικαιούνται διάλειμμα 15’ έως 30’ που δεν υπολογίζονται στον χρόνο εργασίας. Σε περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου, οι ώρες ανάπαυσης δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 3 για τους εργαζόμενους.

β) Οι επιτρεπόμενες υπερωρίες αυξάνονται σε 150 ώρες. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η αποζημίωση για υπερωρίες, για τις οποίες δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης και ορίζεται σε 120% προσαύξηση στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

γ) Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς των ημερών ετήσιας άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος εντός ενός δεδομένου χρονικού πλαισίου ενώ ρυθμίζονται για πρώτη φορά η άδεια άνευ αποδοχών και η άδεια σε περίπτωση καταγγελίας με προειδοποίηση.

δ) Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορεί επίσης να συμφωνηθεί μεμονωμένα μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Προβλέπεται η δυνατότητα 4 ημερών εργασίας χωρίς μείωση μισθού στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας

ε)  Εισάγονται νέες υποχρεωτικές αργίες για τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια (χριστιανική γιορτή στις 6 Ιανουαρίου) και η 28η Οκτωβρίου.

στ) Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών που επηρεάζει τον υπολογισμό των αποζημιώσεων απόλυσης των εργατών.

ζ) Κάθε εργαζόμενος γονέας παιδιών ηλικίας έως 12 ετών ή φροντιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις για λόγους φροντίδας, όπως τηλεργασία, ευέλικτες ώρες εργασίας ή εργασία μερικής απασχόλησης υπό τους όρους που προβλέπονται στον Νόμο.

η) Οι πατέρες προστατεύονται από την απόλυση για περίοδο 6 μηνών μετά τη γέννηση του παιδιού.

θ) Απαγορεύεται η απόλυση εργαζομένων λόγω του γεγονότος ότι ζήτησαν οποιαδήποτε από τις άδειες που αναφέρονται στον νέο Νόμο ή αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με τον εργοδότη για διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

ι) Νέες επαγγελματικές ειδικότητες ή τομείς απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ανάπαυση την Κυριακή και τις αργίες, όπως τα κοινά κέντρα εξυπηρέτησης ομίλων εταιρειών, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, της πληροφορικής, της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών, των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, των κέντρων δεδομένων και εν γένει μηχανογραφικά κέντρα ομίλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, μετά από άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας, η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων.

ια) Η τηλεργασία απαιτείται να γίνεται με συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.  Κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται μονομερώς για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας του εργαζομένου. Απαγορεύεται η χρήση της κάμερας για τον έλεγχο της απόδοσης του τηλεργαζομένου. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας και της επαγγελματικής ασφάλειας του τηλεργαζομένου. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, ενώ το ωράριο τηλεργασίας, καθώς και η αναλογία τηλεργασίας και εργασίας στις εγκαταστάσεις του εργοδότη, δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει πρόσβαση στα δεδομένα της επικοινωνίας της επιχείρησης και του τηλεργαζομένου για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας. Τα στοιχεία για τα οποία ο εργοδότης πρέπει να ενημερώσει τον εργαζόμενο προσαρμόζονται επίσης κατά τα ανωτέρω. Τυχόν κόστη που καλύπτονται από τον εργοδότη για τέτοιου είδους εργασία, δεν θα θεωρούνται μισθός, αλλά ως δαπάνες για τον εργοδότη. Υπουργική απόφαση θα καθορίσει το ελάχιστο ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τέτοιου είδους εργασίες ως δαπάνες.

ιβ) Υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τη σύμβαση εργασίας και τις τροποποιήσεις της. Μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας και να τις τροποποιούν.

ιγ) Οι αυτοαπασχολούμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες (παραδόσεις κατ’ οίκον,  ταχυμεταφορές) αποκτούν συνδικαλιστικά δικαιώματα (ίδρυση οργανώσεων, διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων, απεργία). Επιπλέον, οι πλατφόρμες θα έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις για την ευημερία, την υγεία και την ασφάλεια έναντι των αυτοαπασχολούμενων (με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργων), όπως αυτές που ισχύουν για τις εξαρτημένες συμβάσεις εργασίας.

ιδ) Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν και να λειτουργούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ο χρόνος εργασίας μετράται με τη χρήση μιας ψηφιακής κάρτας εργασίας. Προβλέπεται η επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ / εργαζόμενο για τον εργοδότη σε περίπτωση που ο εργαζόμενός του δεν διαθέτει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα εργασίας. Υπουργική απόφαση καθορίζει τον τύπο των επιχειρήσεων που θα πρέπει να έχουν ψηφιακές κάρτες εργασίας για τους εργαζομένους τους.

ιε) Ο εργαζόμενος/ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόλυσης να ζητήσει να καταβληθεί πρόσθετη αποζημίωση που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από μισθούς 3 μηνών και όχι μεγαλύτερη από το διπλάσιο του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης που δικαιούνταν ο εργαζόμενος κατά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Νόμο. Σε περίπτωση που υπάρχει τυπική παράλειψη κατά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, άλλη πλην εκείνης που αφορά την αποζημίωση απόλυσης,, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να ισχυροποιήσει την καταγγελία εφόσον η παράλειψη καλυφθεί εντός ενός μηνός από τη στιγμή που μια εργατική αγωγή επιδοθεί σε αυτόν ή από τη στιγμή που υποβληθεί αίτηση για επίλυση της εργασιακής διαφοράς.

ιστ) Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τα έξοδα για την ιστοσελίδα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενώ τροποποιούνται επίσης τα σχετικά με τις άδειες, τις οποίες δικαιούνται τα μέλη του Δ.Σ. της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

ιζ) Αλλαγές επίσης εισάγονται σχετικά με τις προϋποθέσεις για την απεργία. Οι απεργίες που κρίνονται παράνομες από τα δικαστήρια δεν θα μπορούν να επαναπροκηρυχθούν από τη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Οι συνδικαλιστές που χρησιμοποιούν βία ή διαπράττουν παράνομες πράξεις κατά τη διάρκεια απεργιών θα θεωρούνται υπόλογοι.

ιη) Περιλαμβάνονται νέοι λόγοι απόλυσης συνδικαλιστών (π.χ. πράξεις βίας ή παρενόχλησης).

ιθ) Από την 01.01.2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικού συστήματος για τη δυνατότητα συμμετοχής των μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στις Εκλογές.

κ) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και οι εργοδοτικές οργανώσεις θα πρέπει να εγγραφούν στο Εμπορικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και αναφέρονται τα βιβλία που πρέπει να τηρούν σχετικά με τη λειτουργία τους, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση που οι παραπάνω δεν καταχωρισθούν εγκαίρως.

 

Ορισμένες από τις παραπάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά την έκδοση των σχετικών απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργατικά θέματα επικοινωνήστε:
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
T: 210-6431387
F: 210-6460313