Δίκαιο Αλλοδαπών

Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" ασχολούνται με όλες τις πτυχές του εκπατρισμού των εργαζομένων και των εργοδοτών ανά τον κόσμο. Tον χειρισμό υποθέσεων αναλαμβάνει, ειδικότερα, ομάδα δικηγόρων με εξειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης και παγκόσμιας κινητικότητας εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών με την χρήση της κατάλληλης τεχνογνωσίας που παρέχει το διεθνές δίκτυο του Ius Laboris.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Δικαίου Αλλοδαπών (σε θέματα τοπικής μετανάστευσης και εκπατρισμού: από τη νομική συμβουλευτική σε θέματα θεωρήσεων ατομικών διαβατηρίων, αδειών εργασίας και παραμονής (residence-working permits) ή visas, έως και το σχεδιασμό επιχειρηματικών στρατηγικών.

 

Επίκαιρα ζητήματα

Δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 4825/2021 προστέθηκε η περίπτωση ιε στην παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4251/2014, σύμφωνα με την οποία σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα για συγκεκριμένο σκοπό και για συγκεκριμένο διάστημα διαμονής, που συναρτάται με την ολοκλήρωση του σκοπού, χορηγείται από την αρμόδια προξενική αρχή, με την επιφύλαξη των γενικών και ειδικών διατάξεων για τις θεωρήσεις, εθνική θεώρηση εισόδου, πέραν των ενενήντα (90) ημερών, που επιτρέπει τη διαμονή για εργασιακούς ή άλλους λόγους.

Η ανωτέρω θεώρηση εισόδου χορηγείται μεταξύ άλλων και σε πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες - digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.

Μέχρι στιγμής, συνήθως, οι ψηφακοί νομάδες είναι εργαζόμενοι υψηλού εισοδήματος ή ανώτεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ήπιο κλίμα της χώρας μας σε συνδυασμό με το χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές κυρίως χώρες κόστος ζωής.