Αστικό Δίκαιο

site_astiko

Η  "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών επί όλων των διαδικασιών (τακτική, εκουσία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση) και βαθμών δικαιοδοσίας, τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό επίπεδο (ΔΕΚ, ΕΔΔΑ). Έμφαση δίδεται σε ζητήματα σύγχρονου νομικού προβληματισμού με παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών επί αυτών.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζητήματα περί:

  • Προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου και του διαδικτύου,
  • Επαγγελματικών – εμπορικών μισθώσεων,
  • Ίδρυσης σωματείων, σύστασης επαγγελματικών οργανώσεων,  κλπ.,
  • Μεταβιβάσεων ακινήτων σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις των Ν. 3843/2010 για νομιμοποιήσεις ημιυπαιθρίων και Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4495/2017 και Ν. 4685/2020, με προβλέψεις για αυθαίρετα,
  • Εξωδικαστικής/δικαστικής ρύθμισης οφειλών και Ν. 3869/2010 για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4745/2020, για εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον Ν. 4818/2021,
  • Συμβάσεων πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.),
  • Προστασίας καταναλωτή (ειδικότερα συλλογικές αγωγές για παράβαση ΓΟΣ, ευθύνη παρόχων υπηρεσιών και παραγωγών κλπ.),
  • Διόρθωσης ανακριβών/ εσφαλμένων εγγραφών/ αγνώστων ιδιοκτητών στο Εθνικό κτηματολόγιο,
  • Προστασίας προσωπικών δεδομένων Ν. 4624/2019, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη τον Γενικό Κανονισμό (EE) για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 (θεμιτής συλλογής και επεξεργασίας, άρσης παραβίασης και αποκατάστασης ζημίας),
  • Οικογενειακού δικαίου (επιμέλειες, διατροφές, διαζύγια, κλπ.).