Αστικό Δίκαιο

site_astiko

Η  "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" δραστηριοποιείται συστηματικά σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα του Αστικού Δικαίου. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη δικαστηριακή υποστήριξη ιδιωτών και εταιρειών επί όλων των διαδικασιών (τακτική, εκουσία, ειδικές διαδικασίες, ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση) και βαθμών δικαιοδοσίας, τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό επίπεδο (ΔΕΚ, ΕΔΔΑ).   

Έμφαση δίδεται σε ζητήματα σύγχρονου νομικού προβληματισμού με παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών επί αυτών.

 Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  • ζητήματα προσβολής προσωπικότητας δια του τύπου
  • ζητήματα επαγγελματικών – εμπορικών μισθώσεων
  • ίδρυσης σωματείων, σύστασης επαγγελματικών οργανώσεων,  κλπ.
  • μεταβιβάσεων ακινήτων σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις των Ν. 3843/2010 για νομιμοποιήσεις ημιυπαιθρίων και Ν. 4014/2011 με προβλέψεις για αυθαίρετα
  • ζητήματα εξωδικαστικής/δικαστικής ρύθμισης οφειλών και Ν. 3869/2010 για υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • ζητήματα από συμβάσεις πίστωσης (ειδικότερα καταναλωτικής πίστεως, πιστωτικών χρεών κλπ.)
  • ζητήματα προστασίας καταναλωτή (ειδικότερα συλλογικές αγωγές για παράβαση ΓΟΣ, ευθύνη παρόχων υπηρεσιών και παραγωγών κλπ.)
  • ζητήματα διόρθωσης ανακριβών/ εσφαλμένων εγγραφών/ αγνώστων ιδιοκτητών στο κτηματολόγιο
  • ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/1997 (θεμιτής συλλογής και επεξεργασίας, άρσης παραβίασης και αποκατάστασης ζημίας)
  • γενικά και ειδικά θέματα οικογενειακού δικαίου (επιμέλειες, διατροφές, διαζύγια, κλπ.).