Φαρμακευτικό Δίκαιο

site_pharma

Τι είναι το Φαρμακευτικό Δίκαιο;

Το Φαρμακευτικό Δίκαιο συνιστά ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων που διέπουν το χώρο του φαρμάκου. Η διττή φύση του φαρμάκου ως κοινωνικού αγαθού και ως εμπορικού προϊόντος σε συνδυασμό με τη συνταγματική επιταγή υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας, αποτελούν τους βασικούς άξονες του θεσμικού πλαισίου της φαρμακευτικής αγοράς.

Η Φαρμακευτική νομοθεσία και νομολογία ενσωματώνει όλους τους κανόνες δικαίου και τις γενικές αρχές που ρυθμίζουν το σύνολο της εμπορικής αλυσίδας του φαρμάκου (έρευνα και ανάπτυξη, προϋποθέσεις κυκλοφορίας, χονδρική και λιανική πώληση, φαρμακοεπαγρύπνηση) με γνώμονα την προστασία των ασθενών-καταναλωτών και την ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Οι Νομικές Υπηρεσίες που παρέχει η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" στον Χώρο του Φαρμάκου

Οι συνεργάτες μας έχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε ζητήματα φαρμακευτικού δικαίου. Παρέχουμε άμεση προληπτική/συμβουλευτική και δικαστηριακή νομική υποστήριξη, αφ’ ενός σε θεσμικούς φορείς, και αφ’ ετέρου σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) σχετικά με:

 • Εθνικές και κοινοτικές άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων
 • Ειδικές κατηγορίες αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων, όπως υπό αίρεση άδειες κυκλοφορίας, άδειες κυκλοφορίας ορφανών, παιδιατρικών, ομοιοπαθητικών, ανθρωποσοφικών φαρμάκων.
 • Ζητήματα τιμολόγησης φαρμάκων, υποβολή σχετικών ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων φορέων, ζητήματα απόδοσης rebate.
 • Ζητήματα παράλληλων εισαγωγών και εξαγωγών
 • Ευθύνη παρασκευαστή/εισαγωγέα από ελαττωματικό φαρμακευτικό προϊόν.
 • Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακαποθηκών, κέντρων διανομής φαρμάκων.
 • Έλεγχο της τήρησης των αρχών Ορθής Κλινικής Πρακτικής.
 • Έλεγχο της τήρησης των αρχών Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής.
 • Τηλεοπτική και διαδικτυακή διαφήμιση φαρμάκων
 • Διαδικτυακά φαρμακεία
 • Πειθαρχικό Δίκαιο Φαρμακοποιών