Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις, καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των εντολέων της για την παροχή εξειδικευμένων  νομικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης δέουσας επιμέλειας σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς επιχειρήσεων.

Οι συνεργάτες της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" γνωρίζοντας καλά ότι οι οργανωτικές δομές και αποφάσεις μιας επιχείρησης έχουν επίδραση στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων εργασίας, ερμηνεύουν τους κανόνες του Δικαίου με γνώμονα τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα ώστε να  προκύπτουν οι πλέον  ρεαλιστικές λύσεις για τους επιχειρηματίες και το προσωπικό τους.

Ειδικότερα, η  "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" προσφέρει:

  • Νομικές συμβουλές προς αλλοδαπές επιχειρήσεις για τις προσφερόμενες εναλλακτικές μορφές ίδρυσης εταιρειών στην Ελλάδα.
  • Σχεδιασμός συμβάσεων franchising και διαρκής νομική υποστήριξη ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
  • Διεκπεραίωση διαδικασιών για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
  • Νομικός συντονισμός πολιτικών και ποινικών υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας (προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών).
  • Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων με εξώδικες ενέργειες, πτωχευτική διαδικασία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων για λογαριασμό ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.
  • Κοινωνικό έλεγχο (social audit) και έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.