Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα παρέχονται κυρίως μέσω δύο οδών:

  1. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν νοσηλεία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως από την πρωτοβάθμια υγεία υπηρεσίες περίθαλψης του ΕΣΥ, τις μονάδες εξωτερικών ιατρείων των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα μέσω ιατρείων, εργαστηρίων, διαγνωστικών κέντρων κλπ.
  2. Νοσοκομειακή κάλυψη για ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, η οποία περιλαμβάνει: δημόσια νοσοκομεία, ανεξάρτητα/μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία και  ιδιωτικά νοσοκομεία.

 

Ζητήματα ευθύνης (malpractice) και ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου (professional risk insurance) κατά την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο ενδιαφέροντος της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία", η οποίο αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα άτομα και φορείς. Σχεδιάζει τις αναγκαίες οργανωτικές και ασφαλιστικές ρήτρες στις συμβάσεις έργου και συνεργασίας μεταξύ υγειονομικών κέντρων, ιατρών, προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού, ασφαλιστικών εταιρειών και ασθενών, κατά τα διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη προσιτών και αποτελεσματικών μοντέλων σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα. 

Η συστηματική και πολυετής ενασχόληση σε πανεπιστημιακούς ερευνητικούς φορείς στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Υγείας έχει εξασφαλίσει την αναγκαία τεχνογνωσία, τη χρήση εξειδικευμένων τραπεζών δεδομένων και τη συνεργασία με αξιόπιστα δίκτυα συνεργατών.

Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων που αφορούν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προληπτική αντιμετώπιση ζητημάτων επαγγελματικής ευθύνης ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείας. Επίλυση ζητημάτων από ιατρικά σφάλματα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις.
  • Πάγια νομική κάλυψη πανελλήνιου συλλόγου επαγγελματιών υγείας.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη πανεπιστημιακών ιατρών, ενόψει των ειδικών συνθηκών άσκησης του λειτουργήματός τους στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • Υποστήριξη Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στην κατάρτιση σύμβασης εξωτερικών υπηρεσιών (outsourcing) με νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του.
  • Σχεδιασμός αντικατάστασης ομαδικών ασφαλιστηρίων υγείας προσωπικού με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης της υγειονομικής προστασίας.
  • Γνωμοδοτική παρέμβαση για την οριοθέτηση του ανεκτού περιορισμού της ελεύθερης επιλογής ιατρών από συλλογική συμφωνία μεταξύ συλλόγου επαγγελματιών υγείας και φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
  • Νομική υποστήριξη για την κάλυψη δαπανών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από ταμεία ασφάλισης της ημεδαπής για θεραπεία και νοσηλεία ασθενούς σε δημόσια νοσοκομεία και συμβεβλημένες με αυτά ιδιωτικές κλινικές του εξωτερικού.
  • Νομική υποστήριξη φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης τόσο σε επίπεδο Δικτύου όσο και εξειδικευμένων δομών στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού και Κοινοτικού Προγράμματος «Ψυχαργώς Β’ Φάση» για τη συνέχιση χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Υγεία και Πρόνοια 2000-2006» κατά το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (σύνταξη εξώδικης διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατάρτιση ερωτηματολογίου για την κατάδειξη των προβλημάτων και κινδύνων των δομών με προβολή μέτρων ίασης αυτών και υποβολή προτάσεων για την πλήρη νομική κάλυψη των δομών).