Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και διαχείριση συμπληρωματικών συστημάτων ασφάλισης των εργαζομένων σε ομοιοεπαγγελματικό ή επιχειρησιακό επίπεδο.

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες διαμόρφωσης και υποστήριξης αλληλοβοηθητικών σωματείων, ειδικών λογαριασμών χωρίς νομική προσωπικότητα, ποικίλων εργοδοτικών κοινωνικών παροχών ή εγγυήσεων μέσω ομαδικών ασφαλιστηρίων ή παροχών μετεργασιακής μέριμνας με ασφαλιστικά χαρακτηριστικά.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Προτάσεις για προσαρμογή της Ελληνικής Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Υπόδειξη τεχνικών κοινωνικής προστασίας από ειδικά κεφάλαια με εργοδοτική επιχορήγηση.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την ομοιογενοποίηση προϋφιστάμενων ομαδικών ασφαλιστηρίων του προσωπικού συγχωνευθεισών επιχειρήσεων και οριοθέτηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του διάδοχου εργοδότη.
  • Σχεδιασμός μετατροπής των ιδιωτικών ασφαλιστικών καθεστώτων από καθορισμένων παροχών σε καθορισμένων εισφορών χωρίς να προκύψουν θέματα μονομερούς μεταβολής των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατάρτιση και εκπλήρωση ιατρο-ασφαλιστικών συμβάσεων.
  • Συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία για τη νομική κάλυψη ασφαλισμένων της από κινδύνους εκτός Ελλάδος.
  • Επίλυση ζητημάτων ομαδικής ασφάλισης, προϋποθέσεων και ύψους ασφαλιστικών παροχών για λογαριασμό των μισθωτών επιχειρήσεων ως δικαιούχων τρίτων.