Το Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης εμφανίζεται πιο επίκαιρο από ποτέ, όχι μόνο λόγω των ριζικών αναδιαρθρώσεων και ανακατατάξεων στις οργανωτικές δομές του συστήματος παροχής κοινωνικής προστασίας και στις ουσιαστικές προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικών παροχών, αλλά κυρίως διότι η αποτελεσματική προστασία του ατόμου από επεμβάσεις στο περιουσιακό του δικαίωμα θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά υπό το φως νέων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση. 

Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία", παρακολουθώντας στενά τις ελληνικές, αλλά και τις  ευρωπαϊκές-διεθνείς νομοθετικές εξελίξεις, παρέχει νομικές υπηρεσίες στον τομέα του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες νομικών-φυσικών προσώπων-ασφαλισμένων (δημοσίων υπαλλήλων, μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ναυτικών κλπ.) και για όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΓΛΚ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ.) τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), διαθέτοντας από το παρελθόν πολύτιμη εμπειρία στο χειρισμό ενδεικτικά υποθέσεων, σχετικών με την επιβολή ανωτάτου ορίου (πλαφόν) σε εφάπαξ παροχές (αποφάσεις 3-4-5/2007 του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου) και σε συντάξεις (απόφαση ΔΠΑ 1889/2008), με μειώσεις ή αναπροσαρμογές ασφαλιστικών παροχών (απόφαση ΔΠΑ 9696/2010), με παράνομη διπλή καταβολή εισφορών, με επιστροφή κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, με παράνομη παρακράτηση σύνταξης χηρείας λόγω οφειλών από εγγυητικές επιστολές θανόντος ασφαλισμένου (απόφαση ΔΠΑ 228/2022) κλπ.

Η Εταιρεία, προσεγγίζοντας τα θέματα που σχετίζονται με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, προσφέρει στους πελάτες της νομική υποστήριξη, καλύπτοντας όλο το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών που σχετίζονται με την κατοχύρωση και προστασία τους. 

Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων που αφορούν:

 • την προληπτική νομική συμβουλευτική ως προς την ορθή επιλογή ασφαλιστικού φορέα και κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία (απλά, μικτά, βαρέα) και κλάση.
 • την προληπτική νομική συμβουλευτική ως προς τις προοπτικές συνταξιοδότησης.
 • την προληπτική γνωμοδοτική υποστήριξη επιχειρήσεων για την ορθολογικότερη διαχείριση των εργασιακών-ασφαλιστικών τους ζητημάτων και την πληρέστερη δυνατή εργατική κοινωνικοασφαλιστική προστασία του προσωπικού τους.
 • την παρακολούθηση και εποπτεία της διαδικασίας από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης έως και την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από το εκάστοτε ασφαλιστικό Ταμείο.
 • τη δρομολόγηση διοικητικής διαδικασίας για τη διεκδίκηση των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών ζητημάτων (άσκηση ενστάσεων - ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον των αρμόδιων ασφαλιστικών οργάνων για θέματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών για τους κλάδους κύριας -επικουρικής σύνταξης και προνοίας - ασθένειας, μη ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση, άρνησης χορήγησης ασφαλιστικών παροχών, εσφαλμένων υπολογισμών των ποσών των συντάξεων και λοιπά θέματα).
 • τη δρομολόγηση της δικαστικής προστασίας (προσωρινής και οριστικής) των ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών ζητημάτων για νομικά-φυσικά πρόσωπα. Άσκηση όλων των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων.

 

Επίκαιρες ερωτήσεις-απαντήσεις

 1. Θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών; Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προβλέπεται από 01.01.2023 έως την 31.12.2024 αύξηση στις εισφορές, οι οποίες προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
 2. Τι θα συμβεί εάν μπω σε εργασιακή εφεδρεία; Επέρχονται μεταβολές σε βασικό μισθό και σε προοπτικές συνταξιοδότησης.
 3. Πρέπει ή δεν με συμφέρει να κάνω εξαγορές χρόνου ασφάλισης, πότε και με τι κόστος; Συμφέρει για θεμελίωση και είναι υπό συζήτηση για περιπτώσεις προσαύξησης. Πρέπει να γίνονται εγκαίρως και υπολογίζονται βάσει είτε του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη είτε της ασφαλιστικής κλάσης κατά το χρόνο της εξαγοράς.
 4. Θα πρέπει, ως μισθωτός, να επιλέξω να λάβω προσωρινή σύνταξη και πότε αυτή θα μου καταβληθεί; Η προσωρινή σύνταξη αντισταθμίζει τη χρονική ταλαιπωρία για την έκδοση της οριστικής απόφασης και εκδίδεται κανονικά μέσα σε 45 ημέρες.
 5. Mε συμφέρει να απασχολούμαι ως συνταξιούχος και τι συνέπειες θα έχω ως προς τη λήψη της σύνταξης; Η απασχόληση συνταξιούχου επιφέρει, ανάλογα με την ηλικία, αναστολή ή μείωση στο ποσό της χορηγούμενης σύνταξης, αλλά μπορεί να συμφέρει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης.
 6. Τι δικαιολογητικά να καταθέσω ως συνημμένα στην αίτηση συνταξιοδότησης; Εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καλό είναι να προσκομίζονται και επιπρόσθετα έγγραφα που βοηθάνε το Ταμείο να αποκτήσει γρηγορότερα αντίληψη της συνταξιοδοτικής υπόθεσης, ιδίως σε περιπτώσεις εφαρμογής της διαδοχικής ασφάλισης.  
 7. Tι πρέπει να προσέξω όταν παραλάβω τη συνταξιοδοτική απόφαση; Ο ορθός υπολογισμός της σύνταξης και η ορθή καταμέτρηση του ασφαλιστικού χρόνου αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την εγκυρότητα της συνταξιοδοτικής απόφασης.