Η εμπειρία των συνεργατών της "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" καλύπτει, πέραν της συμβουλευτικής και δικαστηριακής υποστήριξης σε ζητήματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, και την παροχή συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών και σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε επιχειρήσεις ημεδαπές και αλλοδαπές, κάθε μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων πολυεθνικών εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πάσης φύσεως οργανισμών (σωματεία, ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Ο παραδοσιακός τρόπος των επιχειρήσεων για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ήταν να εστιάζουν αφενός στους παράγοντες: ποιότητα/ποσότητα των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και αφετέρου στις στρατηγικές ικανότητες όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά θέματα, την καινοτομία, το μάρκετινγκ και την τεχνολογία. Πλέον αναγνωρίζεται ευρέως ότι για την επιτυχία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων απαιτείται επιπλέον και ισχυρή «οργανωτική ικανότητα», δηλαδή η ικανότητα οργάνωσης της επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται πλήρως οι στρατηγικοί και οικονομικοί στόχοι της, με το λιγότερο δυνατό κόστος.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να τονιστούν από οργανωτική άποψη για την επιδίωξη  μίας επιτυχημένης επιχειρησιακής στρατηγικής:

  • Πρώτον, η επιλογή και ανάπτυξη της κατάλληλης οργανωτικής δομής και των μεθόδων και εργαλείων έτσι ώστε να βοηθούν αποφασιστικά στην εκτέλεση της στρατηγικής.
  • Δεύτερον, η εξασφάλιση των δεξιοτήτων, ταλέντων, τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων που απαιτούνται σε ανθρώπινο δυναμικό.
  • Τρίτον, η επιλογή, τοποθέτηση και διατήρηση των κατάλληλων ανθρώπων σε θέσεις-κλειδιά.

Αυτές οι επιχειρηματικές επιδιώξεις επιτυγχάνονται μεσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής αποτελεσματικών μεθόδων με τα καταλληλά εργαλεία διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ανά δραστηριότητα της Εταιρειας μας, οι μέθοδοι και τα εργαλεία του τομέα διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού:

  • Εταιρικός στρατηγικός σχεδιασμός και ανθρώπινο δυναμικό : Εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών της ‘οργανωτικής ικανότητας’ της επιχειρησης μεσω διαγνωστικών εργαλείων * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής στοχοθέτησης {MBO} εταιρικού στρατηγικού σχεδιασμού*Σύνταξη κώδικα δεοντολογιας.* Σύνταξη κανονισμού εργασίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής  ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών εταιρικών πολιτικών όπως, πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety Policy), πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Policy), πολιτικής πληροφοριακών συστημάτων (IT Policy), κ.λπ. * Έρευνες γνώμης προσωπικού* Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αντικειμενικής μέτρησης και ανταμοιβής εργασιακής αποδοτικότητας* Διαμόρφωση Πολιτικής Eεταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης *Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικών τομέων στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας {ΣΔΠ}.
  • Διαχείριση Θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού : Διαδικασίες προσέλκυσης – επιλογής – πρόσληψης – ένταξης - ανάπτυξης – εξέλιξης προσωπικού * Δομή αμοιβών – Παροχών και Παραγωγικότητα * Οργανόγραμμα * Περιγραφές θέσεων εργασίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων * Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης θέσεων εργασίας {Μισθολόγιο –Βαθμολόγιο} * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής παρακίνησης – αναγνώρισης - επιβράβευσης εργαζομένων * Μέθοδος υποβολής και ανταμοιβής προτάσεων και ιδεών εργαζομένων * Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών ποιότητάς τομέα ανθρωπίνου δυναμικού διοίκησης ολικής ποιότητας {Εγχειρίδιο Ποιότητας} * Αναπτυξη πολιτικής Mentoring - Coaching – Job Rotation * Μέθοδος διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων * Σύστημα εφαρμογής  πειθαρχικής αγωγής  * Στατιστική πληροφόρηση  με δείκτες απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού * Εγχειρίδιο εταιρικών πολίτικων .
  • Συμβουλευτική – εκπαιδευτική υποστήριξη : Συμμετοχή σε διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση εργασιακών συγκρούσεων και διαφορών * Επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις καταγγελίας ατομικών ή και συλλογικών συμβάσεων εργασίας * Στατιστική πληροφόρηση με δείκτες απόδοσης των εφαρμοζόμενων πολίτικων ανθρωπίνου δυναμικού * Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχών {ΔΑΔ} Δέσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την σωστή εφαρμογή των μεθόδων και πολίτικων  διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού * Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεμάτων Εταιρικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού {SHRM} .