Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία" παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών, γνωμοδοτικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών, στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων, κάθε μεγέθους, που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων υποκαταστημάτων πολυεθνικών εταιρειών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πάσης φύσεως οργανισμών (σωματεία, ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.), και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Οι σύγχρονες εξελίξεις επιβάλλουν μία ισχυρή «οργανωτική ικανότητα» των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων και των εργοδοτών, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται πλήρως οι στρατηγικοί και οικονομικοί στόχοι τους, με το λιγότερο δυνατό κόστος. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται αποτελεσματικοί μέθοδοι και κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό εντός του ισχύοντος κάθε φορά νομικού πλαισίου.

Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική Εταιρεία"  μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό σύμμαχο των κοινωνικών εταίρων παρέχοντας τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

  • Εταιρικός στρατηγικός σχεδιασμός και ανθρώπινο δυναμικό: Εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών της ‘οργανωτικής ικανότητας’ της επιχείρησης μέσω διαγνωστικών εργαλείων * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής στοχοθέτησης {MBO} εταιρικού στρατηγικού σχεδιασμού*Σύνταξη κώδικα δεοντολογιας.* Σύνταξη κανονισμού εργασίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής  ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών εταιρικών πολιτικών όπως, πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας (Health and Safety Policy), πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων (Data Protection Policy), πολιτικής πληροφοριακών συστημάτων (IT Policy), κ.λπ. * Έρευνες γνώμης προσωπικού* Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αντικειμενικής μέτρησης και ανταμοιβής εργασιακής αποδοτικότητας* Διαμόρφωση Πολιτικής Eεταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης *Μέθοδος αξιολόγησης λειτουργικών τομέων στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας {ΣΔΠ}.
  • Διαχείριση Θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού: Διαδικασίες προσέλκυσης – επιλογής – πρόσληψης – ένταξης - ανάπτυξης – εξέλιξης προσωπικού * Δομή αμοιβών – Παροχών και Παραγωγικότητα * Οργανόγραμμα * Περιγραφές θέσεων εργασίας * Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων * Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης θέσεων εργασίας {Μισθολόγιο –Βαθμολόγιο} * Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής παρακίνησης – αναγνώρισης - επιβράβευσης εργαζομένων * Μέθοδος υποβολής και ανταμοιβής προτάσεων και ιδεών εργαζομένων * Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών ποιότητάς τομέα ανθρωπίνου δυναμικού διοίκησης ολικής ποιότητας {Εγχειρίδιο Ποιότητας} * Ανάπτυξη πολιτικής Mentoring - Coaching – Job Rotation * Μέθοδος διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων * Σύστημα εφαρμογής  πειθαρχικής αγωγής  * Στατιστική πληροφόρηση  με δείκτες απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού * Εγχειρίδιο εταιρικών πολιτικών.
  • Συμβουλευτική – εκπαιδευτική υποστήριξη: Συμμετοχή σε διαδικασίες μεσολάβησης και διαιτησίας για την επίλυση εργασιακών συγκρούσεων και διαφορών * Επίλυσης προβλημάτων σε περιπτώσεις καταγγελίας ατομικών ή και συλλογικών συμβάσεων εργασίας * Στατιστική πληροφόρηση με δείκτες απόδοσης των εφαρμοζόμενων πολίτικων ανθρωπίνου δυναμικού * Βελτίωση δεξιοτήτων στελεχών {ΔΑΔ} Δέσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για την σωστή εφαρμογή των μεθόδων και πολίτικων  διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνου δυναμικού * Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεμάτων Εταιρικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Θεμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού {SHRM}