Έκθεση πεπραγμένων από το συνέδριο “IPEBLA Conference: Pensions in a Global Environment

Έκθεση πεπραγμένων από το συνέδριο “IPEBLA Conference: Pensions in a Global Environment - June 21-22, 2010, Fairmont Chateau Frontenac, Quebec, Que., Canada”

Εισαγωγικές παρατηρήσεις:
 

Το Συνέδριο ήταν οργανωμένο σε γενικές διαλέξεις και σε παράλληλες συνεδριάσεις. Ακολούθησε τη διεπιστημονική μεθοδολογία με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, στο δίκαιο και στην οικονομία.

 

Ανέλυσε εμπειρίες από διάφορες χώρες με έμφαση στον αγγλοσαξονικό χώρο. Η Έκθεση που ακολουθεί διαρθρώνεται κατά βάση σύμφωνα με το συνεδριακό πρόγραμμα.

 

Συνεδρίαση 1: Συνταξιοδοτικά προγράμματα διεπόμενα από περισσότερες έννομες τάξεις

 

Συνεδρίαση 2: Διεθνείς εξελίξεις στη ρύθμιση των ιδιωτικών συντάξεων

 

Συνεδρίαση 3: Εναλλακτικοί τρόποι αποταμίευσης των συνταξιοδοτικών κεφαλαίων

 

Συνεδρίαση 4: Διοίκηση προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών

 

Συνεδρίαση 5: Ευθύνη των μη-χορηγών τρίτων

 

Συνεδρίαση 6: Τάσεις μετά την κρίση: Αποζημιώσεις διευθυντικών στελεχών στον απόηχο της κατάρρευσης των οικονομικών αγορών

 

Συνεδρίαση 7: Συνταξιοδοτικά θέματα σε αναδιαρθρώσεις (ενώσεις, αποκτήσεις και διασπάσεις) επιχειρήσεων

 

Συνεδρίαση 8: Πρωτοβουλίες σχεδιασμού συνταξιοδοτικών καθεστώτων σε εποχή οικονομικής ύφεσης

 

Συνεδρίαση 9: Εγγυητικά κεφάλαια για την εξασφάλιση συνταξιοδοτικής παροχής

 

Συνεδρίαση 10: Δραστηριότητες του ΟΟΣΑ σε θέματα συνταξιοδοτικών παροχών

 

Συνεδρίαση 11: Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ - Ζητήματα φορολόγησης και επάρκειας

 

Συνεδρίαση 12: Διαφύλαξη και καταστροφή ηλεκτρονικών δεδομένων

 

Συνεδρίαση 13: Συνταξιοδοτικά ζητήματα σε περίπτωση αφερεγγυότητας/εκκαθάρισης επιχειρήσεων στον Καναδά

 

Συνεδρίαση 14: Τάσεις κατά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την καθιέρωση συντάξεων και λοιπών παροχών

 

Συνεδρίαση 15: Ασφαλιστικά προγράμματα υγείας και πρόνοιας - Νομοθετικοί κανόνες και κανονισμοί λειτουργίας

 

Συνεδρίαση 16: Ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και στελεχών

 

Συνεδρίαση 17: Ενασχόληση με αφερέγγυα συνταξιοδοτικά προγράμματα

 

Συνεδρίαση 18: Τάσεις στις αναδυόμενες αγορές (Ινδία, Καραβαϊκή, Ρωσία, Κίνα, Λατινική Αμερική)

 

Συνεδρίαση 19: Αποφυγή δικαστικών επιπλοκών κατά τη διαχείριση συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

 

Συνεδρίαση 20: Συγκριτική επισκόπηση επιλεγμένων ζητημάτων συνταξιοδοτικής επένδυσης

 

Αποθήκευση αρχείου