Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων από την εγκύκλιο 34/22-7-2020 του e-ΕΦΚΑ

Στις 22/7/2020 εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 34/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ με θέμα την «κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α΄43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α΄104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών».

 

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 27 του νέου Νόμου Βρούτση για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης της 28ης.2.2020 αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 για την απασχόληση των συνταξιούχων εισάγοντας ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο επιφέρει πλείονες τροποποιήσεις με προεξάρχουσες τις ακόλουθες : α) τη μείωση του ποσοστού μείωσης της σύνταξης των εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ από 60% σε 30%, β) την καθιέρωση προσωρινής μόνο αναστολής καταβολής της σύνταξης συνταξιούχων οι οποίοι είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν από τις 28.2.2020 εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, η λήξη της οποίας εξαρτάται πλέον από τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας και όχι από την διακοπή της απασχόλησης και γ) την καθιέρωση σειράς εξαιρέσεων από τη μείωση του ποσού της σύνταξης για ορισμένες κατηγορίες προσώπων που προβλέπονται στην παρ. 4 του τροποποιηθέντος άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.

Συμπληρωματικές τροποποιήσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου με τους Ν. 4676/2020 και 4690/2020. Επίσης, το τροποποιηθέν άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 τροποποιήθηκε περαιτέρω με το άρθρο 81 του Ν. 4676/2020 και με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020, το οποίο αναδιαμόρφωσε το άρθρο 20 ενσωματώνοντας και την τροποποίηση του άρθρου 81. Οι αλλαγές που επέφερε το τελευταίο αυτό άρθρο αφορούν, αφενός, τις ημερομηνίες στις οποίες μετατίθεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4670/2020 για ορισμένες κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων, όπως αυτών του ΕΦΚΑ-πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις μεταβατικές του νόμου αυτού διατάξεις, και αφετέρου την απαλλαγή από την 1η.6.2020 από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν αγροτική δραστηριότητα και έχουν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Σχετικές εγκύκλιοι της Διοίκησης. Η νέα υπ’αριθμ. 34/2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, ως εσωτερική πράξη της Διοίκησης, παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όπως ισχύει, και συμπληρώνει προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ), ήτοι την υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ. 14032/571 της 3ης.4.2020 με θέμα «γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους», την υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ. 15094/581 της 13ης.4.2020 με θέμα «συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 για την απασχόληση συνταξιούχων γήρατος», την υπ’αριθμ. Φ80000/οικ.19167/712 της 20ης.5.2020 με θέμα «κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του Ν. 4676/2020 για την υπαγωγή απασχολούμενων συνταξιούχων ΝΑΤ σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020» και τέλος την υπ’αριθμ. Φ80000/οικ. 23869/998 της 18ης.6.2020 με θέμα «κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του Ν. 4690/2020».

Διασαφήσεις περί της εφαρμογής του άρθρου 27 Ν. 4670/2020 από την εγκύκλιο 34/2020 του e-ΕΦΚΑ. Η νεοαναρτηθείσα εγκύκλιος 34/2020 πραγματεύεται και παρέχει διασαφήσεις ως προς τέσσερα επιμέρους ζητήματα του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, όπως ισχύει, σχετικά με την απασχόληση των συνταξιούχων.

  1. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 Ν. 4670/2020. Καταρχήν, εξειδικεύει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, ήτοι «τους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ». Οι απασχολούμενοι αυτοί συνταξιούχοι διακρίνονται περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες, ήτοι : (α) στους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 28.2.20 και εφεξής και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα είτε πριν είτε μετά τη συνταξιοδότησή τους, (β) στους «ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία μετά την 28.2.2020» και (γ) στους «ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020». Το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 εφαρμόζεται από 28.2.2020 στους υπαγόμενους στην κατηγορία αυτή, με εξαίρεση τους συνταξιούχους οι οποίοι είτε δε συνέχισαν να εργάζονται κατά τις 28.2.2020, παρότι καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, είτε «είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016», σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου αυτού προ της τροποποιήσεως του. Το άρθρο 20 παρ. 1α εδ. 3 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, μεταθέτει την υπαγωγή των συνταξιούχων της τελευταίας αυτής κατηγορίας στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 την 1η.3.2022 υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή. Μία τέταρτη κατηγορία (δ) της υπό εξέταση εγκυκλίου περιλαμβάνει «όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας» και «οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (α,β,γ)».
  2. Αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιούχους που απασχολούνται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η εγκύκλιος 34/2020 του e-ΕΦΚΑ διευκρινίζει περαιτέρω το καθεστώς των συνταξιούχων που «έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.» και για τους οποίους η παρ. 1α εδ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, προβλέπει την αναστολή της καταβολής των συντάξεών τους μέχρι τη συμπλήρωση του 61ου έτους έως και τις 28.2.2021 και του 62ου έτους από την 1η.3.2022 και εφεξής. Η συμπλήρωση των ως άνω ηλικιακών ορίων επιφέρει την άρση της αναστολής καταβολής των συντάξεων και την καταβολή τους με μείωση 30% επί του ακαθάριστου ποσού τους, σύμφωνα με την παρ. 1α εδ. 1 του άρθρου 20.
  3. Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης από συνταξιούχους που ενέπιπταν στο άρθρο 8 παρ. 14 του Ν. 2592/1998 και μετά τις 13.5.2016. Κατά τρίτον, η εγκύκλιος 34/2020 του e-ΕΦΚΑ εξειδικεύει το ζήτημα της αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης συνταξιούχων που ενέπιπταν στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/1998 και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 και που σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 θα υπαχθούν στις διατάξεις του από την 1η.3.2022. Για τους συνταξιούχους αυτούς επιβάλλεται η εξής διάκριση : (α) για το χρονικό διάστημα από την 1η. 3. 2022 η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισής τους γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 27, (β) για το προγενέστερο της ημερομηνίας αυτής χρονικό διάστημα, η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης του συνταξιούχων που δεν είχαν προβεί σε αναστολή της καταβολής της σύνταξής τους είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση της άτοκης επιστροφής των ποσών της σύνταξής τους που καταβλήθηκαν παραλλήλως με μισθό.
  4. Υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξης για την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των απασχολούμενων συνταξιούχων. Τέλος, σχετικά με το θέμα της αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης των απασχολούμενων συνταξιούχων, η εγκύκλιος 34/2020 παραθέτει παράδειγμα σχετικά με τον υπολογισμό της προσαύξησης της σύνταξης, σύμφωνα με τον Ν. 4670/2020, που προστίθεται στη σύνταξη που λαμβάνει ήδη ο δικαιούχος και που εξάγεται από τον ακόλουθο τύπο : συντελεστής αναπλήρωσης (ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης σε έτη, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4670/2020) Χ αριθμός ετών ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση Χ μέσος όρος μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών.

 

Συντάκτης,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με ασφαλιστικά ζητήματα επικοινωνήστε:

E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: 210-6431387
F: 210-6460313