Το συνέδριο αυτό ήταν μια θαυμάσια πρωτοβουλία και αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο Επιτροπών του Επιμελητηρίου, της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων και της Επιτροπής Απασχόλησης  και ανέλυσε όλα τα βασικά θέματα που επηρεάζουν και θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου συζητήθηκαν σε ομάδες εργασίας (working groups) και αναλύθηκαν σε βάθος επίκαιρα θέματα του επιχειρηματικού γίγνεσθαι με στόχο την εξαγωγή προτάσεων και εφαρμόσιμων λύσεων.  Στις απογευματινές ενότητες του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω εργασιακών σχέσεων καθώς και μέσω των σχέσεων με τους κρατικούς φορείς.