Ευθύνη για το περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Η «ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία» αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των σχετικών πληροφοριών.  Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν αντικαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών, και η πρόσβαση σε αυτές δεν συνεπάγεται δημιουργία σχέσης εντολής ανάμεσα στον αναγνώστη και στους συνεργάτες της Εταιρείας.